Medlemskap i BSMK

Kontigent

Kontingenten fastsettes av årsmøtet. Kontingenten betales i 2 deler, 1. oktober og 1. mars hvert år. Påbegynt semester medfører plikt til å betale kontingent. I tillegg kommer instrumentleie, uniformsleie og egenandel ved seminarer og enkelte aktiviteter.

For 2021 gjelder følgende satser fastsatt av årsmøtet 25. mars, 2021 :

  • Medlemskontingent : kr 1.500

  • Instrumentleie : kr 750

  • Uniformsleie (JK2 & HK) : kr 500

Alle kontingenter og leiepriser er pr år. Medlemskontingent faktureres 2 ganger årling. Instrumentleie og uniformsleie faktureres sammen med medleskontingenten på høsten.

For medlemskontingenten er det full pris for første musikant i en familie og 25% reduksjon i medlemskontingent for «påfølgende» søsken .

Driftsmidler

Korpset søker om og mottar hvert år tilskudd fra det offentlige til korpsets drift.

Korpsets drift finansieres gjennom medlemskontingent, offentlige tilskudd og ved dugnadsinnsats fra musikantenes foresatte.

Meldlemsendringer

Innmelding

Rekruttering av nye aspiranter skjer hver vår. Dersom man har spørsmål om innmelding ut over dette, ta kontakt med korpsets dirigent, styreleder eller sekretær (epost: post@bsmk.no). Innmelding må være skriftlig.

Utmelding

Utmelding må skje skriftlig per epost til: post@bsmk.no

Etter at dere har sendt epost om utmelding, vil dere få tilsendt et innleveringsskjema for utfylling. Skjemaet skal leveres ferdig utfylt samtidig med innlevering av instrument og nyrenset uniform. Inntil dette skjer vil dugnadsplikt og kontigent løpe som normalt. Tildelte vakter i Olavshallen må dekkes opp for den siste vaktperioden dere har fått. Nye dugnadsvakter vil ikke bli tildelt etter at instrument og uniform er registrert innlevert til korpset.

Avtroppende medlemmer

Medlemmer som har oppnådd øvre grense for alder, må også melde seg ut av korpset, levere inn uniformsefekter og instrument før kontigenten og dugnad opphører. Det er mulighet for å søke om ett års forlengelse ved å sende en søknad på post@bsmk.no.

Generelt om Dugnad

Dugnadsinnsatsen vil primært være rettet mot;

- Løpende arbeidsoppdrag fra vår faste oppdragsgiver, Olavshallen.

- 17. mai arrangement på Byåsen skole.

I tillegg trengs noe arbeidsinnsats ifm. konserter og arrangement fordelt ut over korpsåret.

Deltagelse

Alle foresatte deltar med dugnadsinnsats. Fordeling av oppdrag i Olavshallen skjer etter prinsippet om en rettferdig fordeling, slik at alle foresatte over tid skal få like mange oppdrag.

Tildeling av oppdrag samme dag

Systemet sørger for at familier med flere foresatte normalt ikke tildeles oppdrag på samme dag / dato. Enkelte familier med to foresatte kan allikevel se dette som en fordel, da familiens oppdragsmengde totalt sett blir den samme, men antall dager reduseres til det halve.

Dette kan velges i dugnadsdatabasen, under fanen "Valg".

Automatisk tildeling; oppdrag på kveldstid og helg

Oppdrag på hverdager etter kl 17:00, i helger og høytidsdager, fordeles automatisk. Unntaket er hvis den enkelte har avtale om noe annet, se ”Reservasjon”.


Utleggsskjema

Alle som foretar utlegg på vegne av korpset, får dette refundert. For å gjøre kontering og refundering enklere, har vi laget et utleggsskjema. På dette skjemaet fyller dere ut med prosjektet det gjelder, og opplysninger om hva som er lagt ut, og hvordan vi skal sende pengene.

Utleggsskjemaet, sammen med kvitteringer, sendes gjerne digitalt til kasserer i korpset. Ikke lever løse kvitteringer.

Utleggskjema: PDF , Google Sheets,

Korpsets vedtekter

Vedtektene for Byåsen skolemusikkorps finnes i dokumentet under.

Vedtekter